Skip Navigation Links

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Garanti Yatırım Ortaklığı  A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;  Sermaye Piyasası Kanunu ve  faaliyetimize ilişkin diğer mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin/yatırımcının bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu  diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Şirketimiz ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz ; şirket  faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Şirket Merkezi , internet sitesi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Bu doğrultuda ilgili kişi  

         Güvenli elektronik imzası ile  kisiselverilerim@gyo.com.tr  adresine bir e-posta göndererek, veya şahsi Kayıtlı e-Posta (KEP) adresini    kullanarak, GYO’un KEP adresine (garantiyatirimortakligi@hs03.kep.tr)  bir e-posta göndererek, veya  sitemizde bulunan forma atacağı el yazısı imzası ile, Maslak Mah AOS 55.Sokak 42 Maslak Plaza A Blok D:270 (A1207)  / İstanbul / TÜRKİYE adresine yapacağı şahsi başvuru ile, veya noter marifetiyle

başvuruda bulunabilir.