Skip Navigation Links > Ana Sayfa > Sürekli Bilgilendirme Formu

Sürekli Bilgilendirme Formu 
 
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
  SON GÜNCELLENME TARİHİ : 06.03.2024
YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ: 09/07/1996 Yatırım Amacı / Stratejisi Ortaklık Yapısı
(%1'den Fazla İştirak Olanları İçin Doldurulur)

29.02.2024 Tarihi İtibariyle

ŞİRKET'in amacı ile mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli medenler portföyü işletmektir. ŞİRKET bu amaç dahilinde:
a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.
b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına gore en aza indirecek bir biçimde dağıtır.
c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ VE YATIRIM STRATEJİSİ

Portföyün Eşik Değeri : BIST TLREF ENDEKSİ

Portföyün yatırım stratejisi:

Portföy  net aktif değeri esas alınarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Vadeli (TL) /Katılma Hesabı (TL) 0% 10%
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları 0% 100%
Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikası 0% 100%
Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond) 0% 80%
Pay Senedi 0% 100%
Ters Repo 0% 100%
Takasbank Borsa Para Piyasası 0% 20%
Repo 0% 10%
Borsa Yatırım Fonu,Yatırım Fonu Katılma Payları,Yabancı Borsa Yatırım Fonu  0% 20%
Yabancı Ortaklık Payı 0% 80%
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile  bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları 0% 20%
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0% 25%

 Azami yatırım tutarını belirleyen üst limitleri aşmayacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikalar, borsa dışından ise riskten korunma amacıyla dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.

Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı  net aktif değerin %10’unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise  net aktif değerin %5’ini aşamaz.

Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20’sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilir.

Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedellerinin %10’una kadar borsa dışında repo yapılabilir.

Net aktif değerin %10’una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapabilir.

Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP’ta açıklanır.

Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı  net aktif  değeri aşamaz.

%99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin (RMD) portföyün net aktif değerine oranı %5’i geçemez.

 

 

 

Adı/Soyadı veya
Ticaret Ünvanı

İştirak

Tutar
(TL)

İştirak

Oranı
(%)

Ortaklık Toplam Değeri: 74.686.788,97 Garanti Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş.
1.354.934,30 %3,61
Birim Pay Başına Değeri: 1.991648 Varsa Portföy Yöneticisi /Yatırım
Danışmanı Kuruluş Ticaret Ünvanı:


Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Açık Kısım Ve Diğer 36.145.065,70 %96,39
BIST'da İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat:

8,80

Toplam 37.500.000,00 100,00
Portföy Dağılımı % Esas Sözleşme (Tıklayınız) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
VE GENEL MÜDÜRÜ
- Hisse Senetleri %21,33 İzahname ve Sirküler (Tıklayınız) ADI SOYADI ÜNVANI
- Devlet Tahvili

%5,95

Mali Tablolar (Tıklayınız) Dündar Dayı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 

 

Özel Sektör Tahvili %30,63 Özel  Durum  Açıklamaları (Tıklayınız) Sadık Tıltak

 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Yabancı Fon %11,76
Yabancı SGMK %11,76
- Diğer %18,57
Toplam % 100,00 Faaliyet Raporu (Tıklayınız) Selami Ekin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 

  Genel Kurul (Tıklayınız) Kadir Erhan Tunçay

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 

    Aşkın Altıncı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 


 

 


 

 2023 Yılı Komisyon Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2023 Nisan - Haziran 2023 Ocak - Haziran 2023 Temmuz - Eylül 2023 Ocak - Eylül 2023 Ekim - Aralık 2023 Ocak - Aralık 2023
Hisse Senetleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 56.067 8.017 64.084 13.476 77.560 8.480 86.040
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen (TL)Komisyon Tutarı 89 66 155 385 540 638 1.178
Diğer İşlemler için Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 25.058 19.053 44.111 14.109 58.220 5.862 64.082
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 81.214 27.136 108.350 27.970 136.320 14.980 151.300
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 51.447.305 53.298.502 52.328.166 62.946.940 55.943.035 63.342.578 58.357.937
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı(%) 0,158 0,049 0,207 0,044 0,243 0,022 0,259
               
               

 

 

 

Komisyon Oranları (%)

Hisse Senedi Alım Satım: 0,04
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,001
Özel Sektör Alım Satım: 0,001
BPP (Günlük): 0,00025
Ters Repo (O/N): 0,0005
Ters Repo (Vadeli): 0,0005
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet 0,23
Kıymetli Maden 0,03
Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2023 Nisan - Haziran 2023 Ocak - Haziran 2023 Temmuz - Eylül 2023 Ocak - Eylül 2023 Ekim - Aralık 2023 Ocak - Aralık 2023
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 60.400 63.492 123.892 75.523 199.415 78.459 2.778
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL) 13.213 13.213 26.426 13.213 39.639 13.214 528
 Ortalama Net aktif Değer 51.447.305 53.298.502 52.328.166 62.946.940 55.943.035 65.342.578 58.357.937
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,143 0,144 0,287 0,14 0,427 0,14
0,566

 

2022 Yılı Komisyon Bilgileri

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2022 Nisan - Haziran 2022 Ocak - Haziran 2022 Temmuz - Eylül 2022 Ocak - Eylül 2022 Ekim - Aralık 2022 Ocak - Aralık 2022
Hisse Senetleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 123.264 76.686 199.950 384 200.334 12.507 212.841
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen (TL)Komisyon Tutarı 8.707 4.243 12.950 2.147 15.097 1.585 16.682
Diğer İşlemler için Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 93.794 69.061 162.855 79.978 242.833 7.757 250.590
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 225.765 149.990 375.755 82.509 458.264 21.849 480.113
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 43.329.280 48.376.555 45.792.351 49.197.814 46.921.435 46.990.221 48.046.069
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı(%) 0,521 0,31 0,82 0,17 0,98 0,05 1
               
               

 

 

 

Komisyon Oranları (%)

Hisse Senedi Alım Satım: 0,04
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,001
Özel Sektör Alım Satım: 0,001
BPP (Günlük): 0,00025
Ters Repo (O/N): 0,0005
Ters Repo (Vadeli): 0,0005
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet 0,23
Kıymetli Maden 0,03
Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2022 Nisan - Haziran 2022 Ocak - Haziran 2022 Temmuz - Eylül 2022 Ocak - Eylül 2022 Ekim - Aralık 2022 Ocak - Aralık 2022
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 50.801 57.434 108.235 58.972 167.207 61.548 228.755
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL) 6.594 6.593 13.187 6.594 19.781 6.594 26.375
 Ortalama Net aktif Değer 43.329.280 48.376.555 45.792.351 49.197.814 46.921.435 46.990.221 48.046.069
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,13 0,13 0,27 0,13 0,4 0,14 0,53

 

2021 Yılı Komisyon Bilgileri

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2021 Nisan - Haziran 2021 Ocak - Haziran 2021 Temmuz - Eylül 2021 Ocak - Eylül 2021 Ekim - Aralık 2021 Ocak - Aralık 2021
Hisse Senetleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 7.215 2.311 9.526 11.106 20.632 39.255 59.887
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen (TL)Komisyon Tutarı 2.850 6.103 8.953 6.699 15.652 2.611 18.263
Diğer İşlemler için Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 2.180 2.180 1.793 11.324 15.297 16.309 31.606
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 12.245 10.207 22.452 29.129 51.581 58.175 109.756
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 41.035.892 41.868.213 41.445.340 41.731.323 41.538.595 41.231.179 41.458.346
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı(%) 0,03 0,02 0,05 0,07 0,12 0,14 0,26
               
               

 

 

 

Komisyon Oranları (%)

Hisse Senedi Alım Satım: 0,04
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,001
BPP (Günlük): 0,00025
Ters Repo (O/N): 0,0005
Ters Repo (Vadeli): 0,0005
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet -
Kıymetli Maden 0,3

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2021 Nisan - Haziran 2021 Ocak - Haziran 2021 Temmuz - Eylül 2021 Ocak - Eylül 2021 Ekim - Aralık 2021 Ocak - Aralık 2021
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 82.243 83.489 165.732 72.079 237.811 49.510 287.321
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL) 5.006 5.005 10.011 5.005 15.016 5.006 20.022
 Ortalama Net aktif Değer 41.035.892 41.868.213 41.445.340 41.731.323 41.538.595 41.231.179 41.458.346
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,213 0,211 0,424 0,185 0,609 0,132 0,741

 

2020 Yılı Komisyon Bilgileri

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2020 Nisan - Haziran 2020 Ocak - Haziran 2020 Temmuz - Eylül 2020 Ocak - Eylül 2020 Ekim - Aralık 2020 Ocak - Aralık 2020
Hisse Senetleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 2.322 2.009 4.331 4.793 9.124 5.478 14.602
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen (TL)Komisyon Tutarı 7.601 6.914 14.515 6.076 20.591 1.630 22.221
Diğer İşlemler için Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 2.933 4.314 7.247 2.342 9.589 3.883 13.472
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 12.856 13.237 26.093 13.211 39.304 10.991 50.295
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 40.554.497 40.565.335 40.559.454 40.108.784 40.352.333 40.521.439 40.395.952
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı(%) 0,032 0,033 0,064 0,033 0,097 0,027 0,125
               
               

 

 

 

Komisyon Oranları (%)

Hisse Senedi Alım Satım: 0,04
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,001
BPP (Günlük): 0,00025
Ters Repo (O/N): 0,0005
Ters Repo (Vadeli): 0,0005
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet -
Kıymetli Maden 0,3

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2020 Nisan - Haziran 2020 Ocak - Haziran 2020 Temmuz - Eylül 2020 Ocak - Eylül 2020 Ekim - Aralık 2020 Ocak - Aralık 2020
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 80.783 81.345 162.128 79.540 241.668 81.264 322.932
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL) 4.460 4.460 8.920 4.460 13.380 4.460 17.840
 Ortalama Net aktif Değer 40.554.497 40.565.335 40.559.454 40.108.784 40.352.333 40.521.439 40.395.952
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,2102 0,2115 0,4217 0,2094 0,6321 0,2116 0,8436

 

2019 Yılı Komisyon Bilgileri

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2019 Nisan - Haziran 2019 Ocak - Haziran 2019 Temmuz - Eylül 2019 Ocak - Eylül 2019 Ekim - Aralık 2019 Ocak - Aralık 2019
Hisse Senetleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 723 515 1.238 574 1.812 10.510 12.322
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen (TL)Komisyon Tutarı 476 0 476 8.539 9.015 5.560 14.575
Diğer İşlemler için Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 3.298 5.481 8.779 2.993 11.772 4.809 16.581
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 4.497 5.996 10.493 12.106 22.599 20.879 43.478
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 38.350.415 39.414.900 38.869.676 39.840.170 39.191.416 40.525.634 39.539.706
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı(%) 0,012 0,015 0,27 0,03 0,058 0,52 0,11
               
               

 

 

 

Komisyon Oranları (%)

Hisse Senedi Alım Satım: 0,04
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,001
BPP (Günlük): 0,00025
Ters Repo (O/N): 0,0005
Ters Repo (Vadeli): 0,0005
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet -
Kıymetli Maden 0,3

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2019 Nisan - Haziran 2019 Ocak - Haziran 2019 Temmuz - Eylül 2019 Ocak - Eylül 2019 Ekim - Aralık 2019 Ocak - Aralık 2019
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 77.250 78.955 156.205 79.815 236.020 81.303 317.323
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL) 3.833 3.832 7.665 3.833 11.498 3.832 15.330
 Ortalama Net aktif Değer 38.350.415 39.414.900 38.869.676 39.840.170 39.191.416 40.525.634 39.539.706
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,2114 0,21 0,4216 0,21 0,6316 0,2101 0,8413

 

2018 Yılı Komisyon Bilgileri

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2018 Nisan - Haziran 2018 Ocak - Haziran 2018 Temmuz - Eylül 2018 Ocak - Eylül 2018 Ekim - Aralık 2018 Ocak - Aralık 2018
Hisse Senetleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 763 4.842 5.605 3.691 9.296 1.448 10.744
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen (TL)Komisyon Tutarı 605 664 1.269 0 1.269 283 1.552
Diğer İşlemler için Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 3.437 6.934 10.371 4.559 14.930 5.434 20.364
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 4.805 12.440 17.245 8.250 25.495 7.165 32.660
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 35.113.379 36.068.580 36.091.335 35.957.036 36.048.013 37.223.512 36.352.425
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı(%) 0,013 0,035 0,048 0,022 0,071 0,019 0,09
               
               

 

 

 

Komisyon Oranları (%)

Hisse Senedi Alım Satım: 0,04
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,001
BPP (Günlük): 0,00025
Ters Repo (O/N): 0,0005
Ters Repo (Vadeli): 0,0005
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet -
Kıymetli Maden 0,3

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2018 Nisan - Haziran 2018 Ocak - Haziran 2018 Temmuz - Eylül 2018 Ocak - Eylül 2018 Ekim - Aralık 2018 Ocak - Aralık 2018
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 72.426 72.098 144.524 72.351 216.875 74.833 291.708
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL) 3.150 3.150 6.300 3.150 9.450 3.150 12.600
 Ortalama Net aktif Değer 36.113.379 36.068.580 36.091.335 35.957.036 36.048.013 37.223.512 36.352.425
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,2093 0,2086 0,4179 0,2099 0,6278 0,2095 0,8371

 

2017 Yılı Komisyon Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2017 Nisan - Haziran 2017 Ocak - Haziran 2017 Temmuz - Eylül 2017 Ocak - Eylül 2017 Ekim - Aralık 2017 Ocak - Aralık 2017
Hisse Senetleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 6.593 3.412 10.005 5.151 15.156 3.355 18.511
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen (TL)Komisyon Tutarı 2.391 4.513 6.904 931 7.895 774 8.609
Diğer İşlemler için Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 2.254 4.579 6.833 2.395 9.228 5.105 14.333
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 11.238 12.504 23.742 8.477 32.2190 9.234 41.453
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 35.303.679 35.278.170 35.295.644 34.989.700 35.194.887 35.361.948 35.237.808
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı(%) 0,0318 0,0354 0,0672 0,024 0,092 0,0261 0,1176
               
               


 

 

Komisyon Oranları (%)

Hisse Senedi Alım Satım: 0,04
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,001
BPP (Günlük):  -
Ters Repo (O/N): 0,0005
Ters Repo (Vadeli): 0,0005
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet -
Kıymetli Maden 0,3

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2017 Nisan - Haziran 2017 Ocak - Haziran 2017 Temmuz - Eylül 2017 Ocak - Eylül 2017 Ekim - Aralık 2017 Ocak - Aralık 2017
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 74.335 73.987 148.322 73.620 221.942 60.566 282.508
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL) 2.655 2.655 5.310 885 6.195 4.425 10.620
 Ortalama Net aktif Değer 35.303.679 35.278.170 35.295.644 34.989.700 35.194.887 35.361.948 35.237.808
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,21807 0,2173 0,4353 0,2129 0,6482 0,1837 0,8326

2016 Yılı Komisyon Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2016 Nisan - Haziran 2016 Ocak - Haziran 2016 Temmuz - Eylül 2016 Ocak - Eylül 2016 Ekim - Aralık 2016 Ocak - Aralık 2016
Hisse Senetleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 8.618 6.880 15.498 5.896 21.394 7.656 29.050
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen (TL)Komisyon Tutarı 1.719 2.347 4.066 1.963 6.029 2.492 8.521
Diğer İşlemler için Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 2.879 5.079 7.958 2.490 10.448 3.929 14.377
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 13.216 14.306 27.522 10.349 37.871 14.077 51.948
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 35.308.680 35.269.359 35.289.172 35.074.925 35.222.721 35.222.721 35.197.021
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı(%) 0,037430 0,04056 0,07799 0,0251 0,10752 0,04 0,14759
               


 

 

Komisyon Oranları (Onbinde)

Hisse Senedi Alım Satım: 4,000
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,100
BPP (Günlük):  -
Ters Repo (O/N): 0,050
Ters Repo (Vadeli): 0,050
VOB - Endeks Sözleşmesi: 1,050
Yabancı Menkul Kıymet -
Kıymetli Maden 30

Hizmeti Veren Kurum: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2016 Nisan - Haziran 2016 Ocak - Haziran 2016 Temmuz - Eylül 2016 Ocak - Eylül 2016 Ekim - Aralık 2016 Ocak - Aralık 2016
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 74.587 73.770 148.357 73.797 222.154 73.951 296.115
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL) 1.770 3.540 5.310 2.655 7.965 2.655 10.620
Ortalama Net aktif Değer (%) 35.308.680 35.269.359 35.289.172 35.074.925 35.222.721 35.124.205 35.197.021
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,216256 0,219199 0,435450 0,217967 0,653325 0,2181 0,87148

2015 Yılı Komisyon Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2015 Nisan - Haziran 2015 Ocak - Haziran 2015 Temmuz - Eylül 2015 Ocak - Eylül 2015 Ekim - Aralık 2015 Ocak - Aralık 2015
Hisse Senetleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 9.292 6.210 15.502 11.897 27.399 4.387 31.786
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen (TL)Komisyon Tutarı 3.793 2.918 6.711 1.928 8.639 1.832 10.471
Diğer İşlemler için Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 707 2.070 2.777 3.458 6.235 4.535 10.770
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 13.792 11.198 24.990 17.283 42.273 10.754 53.027
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 36.069.896 34.982.378 35.534.768 34.498.297 35.189.278 34.807.350 35.091.540
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı(%) 0,038237 0,032010 0,070325 0,050098 0,12013 0,00896 0,15111
               


 

 

Komisyon Oranları (Onbinde)

Hisse Senedi Alım Satım: 4,000
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,100
BPP (Günlük):  -
Ters Repo (O/N): 0,050
Ters Repo (Vadeli): 0,050
VOB - Endeks Sözleşmesi: 1,050
Yabancı Menkul Kıymet 30,000
Kıymetli Maden  

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2015 Nisan - Haziran 2015 Ocak - Haziran 2015 Temmuz - Eylül 2015 Ocak - Eylül 2015 Ekim - Aralık 2015 Ocak - Aralık 2015
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 75.611 72.566 148.177 72.641 220.818 73.113 220.818
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL) 2.655 2.655 5.310 2.655 7.965 2.655 7.965
 Ortalama Net aktif Değer (%) 36.069.896 34.982.378 35.534.768 34.189.278 35.189.278 34.807.350 35.091.540
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,216984 0,431166 0,644715 0,218260 0,65015 0,217678 0,867876

2014 Yılı Komisyon Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2014 Nisan - Haziran 2014 Ocak - Haziran 2014 Temmuz - Eylül 2014 Ocak - Eylül 2014 Ekim - Aralık 2014 Ocak - Aralık 2014
Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 24.691 26.277 50.968 22.484 73.452 12.143 85.595
Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,071925 0,074921 0,146903 0,063668 0,210455 0,033891 0,243609
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 18.130 18.949 37.079 16.816 53.895 6.092 59.987
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 2.996 2.196 5.192 3.797 8.988 4.828 13.816
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 3.395 5.302 8.967 1.602 10.569 1.223 11.792
Ortalama Net Aktif Değer   34.328.789 35.073.144 34.695.059 35.314.640 34.901.584 35.829.190 35.136.236


 

 

Komisyon Oranları (%)
Hisse Senedi Alım Satım: 0,06
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,00225
BPP (Günlük):  -
Ters Repo (O/N): 0,001125
Ters Repo (Vadeli): 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet 0,30
Kıymetli Maden 0,01508

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2014 Nisan - Haziran 2014 Ocak - Haziran 2014 Temmuz - Eylül 2014 Ocak - Eylül 2014 Ekim - Aralık 2014 Ocak - Aralık 2014
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 72.263 66.883 139.146 81.282 220.428 75.703 296,131
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemi Ücret Tutar (TL)       1.770 1.770 2.655 4.425
 Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin ödenen  ücreti tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,210501 0,190696 0,401054 0,235177 0,636642 0,218699 0,855402

2013 Yılı Komisyon Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,T.Garanti Bankası A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2013 Nisan - Haziran 2013 Ocak - Haziran 2013 Temmuz - Eylül 2013 Ocak - Eylül 2013 Ekim - Aralık 2013 Ocak - Aralık 2013
Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 53.269 32.534 85.803 22.479 108.282 44.787 153.069
Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,1540 0,0931 0,2468 0,06471 0,31162 0,12872 0,44037
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 34.331 19.839 54.170 12.288 66.458 35.391 101.849
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 2.381 2.681 5.062 3.105 8.167 11.351 19.518
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 16.558 10.012 26.570 7.086 33.656 6.213 33.869
Ortalama Net Aktif Değer   34.590.691 34.935.909 34.761.941 34.737.947 34.748.687 34.793.341 34.759.539


 

 

Komisyon Oranları (%)
Hisse Senedi Alım Satım: 0,06
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,00225
BPP (Günlük):  -
Ters Repo (O/N): 0,001125
Ters Repo (Vadeli): 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet 0,30
Kıymetli Maden 0,01508

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2013 Nisan - Haziran 2013 Ocak - Haziran 2013 Temmuz - Eylül 2013 Ocak - Eylül 2013 Ekim - Aralık 2013 Ocak - Aralık 2013
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 73.118 72.847 145.965 72.840 218.805 72.977 291.782
Portföy Yönetim Ücreti Tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,2114 0,2085 0,4199 0,20968 0,62968 0,20974 0,83943

2012 Yılı Komisyon Bilgileri


2012 Yılı Komisyon Bilgileri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2006 tarih ve 18/452 sayılı kararı uyarınca yapılan bilgilendirme
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2012 Nisan - Haziran 2012 Ocak - Haziran 2012 Temmuz - Eylül 2012 Ocak - Eylül 2012 Ekim - Aralık 2012 Ocak - Aralık 2012
Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 37.513 40.392 77.905 29.174 107.079 74.979 182.058
Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,1189 0,1241 0,2432 0,0869 0,3291 0,2190 0,5524
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 24.769 21.186 45.955 18.742 64.697 55.436 120.133
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,0785 0,0651 0,1434 0,0558 0,1989 0,1619 0,3645
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 1.845 1.011 2.856 1.035 3.891 1.322 5.213
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,006 0,003 0,009 0,003 0,012 0,004 0,016
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 10.890 18.204 29.094 9.397 38.491 18.221 56.712
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,0346 0,0559 0,0908 0,0280 0,1183 0,0532 0,1721
Kıymetli Madenler İçin ödenen Komisyon Tutarı(TL): - - - - - - -
Kıymetli Madenler İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): - - - - - - -

Komisyon Oranları (%)
Hisse Senedi Alım Satım: 0,06
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,00225
BPP (Günlük):  -
Ters Repo (O/N): 0,001125
Ters Repo (Vadeli): 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,021
Yabancı Menkul Kıymet 0,30
Kıymetli Maden 0,01508

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2012 Nisan - Haziran 2012 Ocak - Haziran 2012 Temmuz - Eylül 2012 Ocak - Eylül 2012 Ekim - Aralık 2012 Ocak - Aralık 2012
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 67.276 68.858 136.134 70.855- 206.989 72.189 279.178
Portföy Yönetim Ücreti Tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,2133 0,2115 0,4249 0,2110 0,6173 0,2108 0,8470

Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.

2011 Yılı Komisyon Bilgileri


2011 Yılı Komisyon Bilgileri
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2011 Nisan - Haziran 2011 Ocak - Haziran 2011 Temmuz - Eylül 2011 Ocak - Eylül 2011 Ekim - Aralık 2011 Ocak - Aralık 2011
Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 48.212,41 17.566,09 65.778,50 7.576,14 73.354,64 5.611,00 78.967,00
Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,1532 0,0548 0,2071 0,0242 0,2320 0,0182 0,2515
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 31.523,96 9.942,12 41.466,08 5.304,70 46.770,78 3.450,00 50.221,00
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,1002 0,0310 0,1305 0,0169 0,1479 0,0112 0,1599
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 666,90 492,52 1.159,42 779,69 1.939,11 1.898,00 3.838,00
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,0021 0,0015 0,0036 0,0025 0,0061 0,0062 0,0122
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 16.021,55 7.131,45 23.153,00 1.491,75 24.644,75 263,00 24.908,00
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,0509 0,0222 0,0729 0,0048 0,0779 0,0009 0,0793
Kıymetli Madenler İçin ödenen Komisyon Tutarı(TL): - - - - - - -
Kıymetli Madenler İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): - - - - - - -

Komisyon Oranları (%)
Hisse Senedi Alım Satım: 0,06
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,00225
BPP (Günlük):  -
Ters Repo (O/N): 0,001125
Ters Repo (Vadeli): 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,021
Yabancı Menkul Kıymet 0,30
Kıymetli Maden 0,01508

Hizmeti Veren Kurum:  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2011 Nisan - Haziran 2011 Ocak - Haziran 2011 Temmuz - Eylül 2011 Ocak - Eylül 2011 Ekim - Aralık 2011 Ocak - Aralık 2011
Portföy Yönetim Ücreti Tutarı (TL) 66.104,52 67.403,96 133.508,48 66.024,41 199.532,89 43.188,00 242.721,00
Portföy Yönetim Ücreti Tutarının Ort. Net Aktif Değere Oranı (%) 0,210 0,210 0,420 0,211 0,631 0,1402 0,7731

Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.

 

2010 Yılı Komisyon Bilgileri


2010 Yılı Komisyon Bilgileri
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2010 Nisan - Haziran 2010 Ocak - Haziran 2010 Temmuz - Eylül 2010 Ocak - Eylül 2010 Ekim - Aralık 2010 Ocak - Aralık 2010
Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 55,019.07 29,711.67 84,730.74 27,558.67 112,289.41 45,387.76 157,677.17
Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0.1977 0.1050 0.3020 0.0941 0.3945 0.1456 0.5413
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 39,211.95 22,015.23 61,227.18 23,898.27 85,125.45 42,950.45 128,075.90
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0.1408 0.0777 0.2181 0.0816 0.2990/td> 0.1378 0.4397
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 1,294.35 980.44 2,274.79 1,387.02 3,661.81 1,244.22 4,906.03
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0.0047 0.0034 0.0081 0.0047 0.0023 0.0040 0.0168
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 14,446.39 6,716.00 21,162.39 2,273.38 23,435.77 1,093.09 24,628.86
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0.0519 0.0237 0.0754 0.0001 0.0008 0.0262 0.1562
Kıymetli Madenler İçin ödenen Komisyon Tutarı(TL): 66,38 - 66,38 - 66,38 - 66,38
Kıymetli Madenler İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0.0002 - 0.0002 - 0.0002 - 0.0002

Komisyon Oranları (%)
Hisse Senedi Alım Satım: 0,06
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,00225
BPP (Günlük):  -
Ters Repo (O/N): 0,001125
Ters Repo (Vadeli): 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,021
Yabancı Menkul Kıymet 0,30
Kıymetli Maden 0,0001508

Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.

 

2009 Yılı Komisyon Bilgileri


2009 Yılı Komisyon Bilgileri
İşlemlere Aracılık Yapan Kurum:  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dönem: Ocak - Mart 2009 Nisan - Haziran 2009 Ocak - Haziran 2009 Temmuz - Eylül 2009 Ocak - Eylül 2009 Ekim - Aralık 2009 Ocak - Aralık 2009
Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 7.721,88 16.990,76 24.712,64 47.599,92 72.312,56 52.830,58 125.143,14
Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,3902 0,07773 0,11870 0,19262 0,32688 0,19845 0,53843
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL): 3.508,96 14.575,87 18.084,83 44.335,33 62.420,14 50.225,14 112.645,28
Hisse Senedi İçin Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,017732 0,066685 0,08692 0,17941 0,28216 0,18216 0,40856
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 890,14 871,36 1.761,50 1.424,36 3.185,86 2.055,25 5.241,11
SGMK (Tahvil, Bono, Ters Repo(O/N)) İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,004498 0,003987 0,00846 0,00576 0,01440 0,07454 0,01900
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarı (TL): 3.322,78 1.543,53 4.866,31 1.840,24 6.706,55 550,20 7.256,75
VOB - Endeks sözleşmesi İçin ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%): 0,01679 0,00706 0,02338 0,00745 0,03032 0,00199 0,02632

Komisyon Oranları (%)
Hisse Senedi Alım Satım: 0,06
Tahvil / Bono Alım Satım: 0,00225
BPP (Günlük):  -
Ters Repo (O/N): 0,001125
Ters Repo (Vadeli): 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi: 0,021
Yabancı Menkul Kıymet  -

Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.